OČEKÁVANÝ PŘÍNOS

Kvalitnější předávání informací mezi zeměmi v povodí Dunaje, týkající se sjednocení vodního hospodářství prostřednictvím renaturace říčních niv, kombinace klasické a zelené infrastruktury, přírodě blízké retenční opatření zahrnující všechny zainteresované strany.

  • Příručka o renaturaci a ochraně říčních niv v povodí Dunaje, se zaměřením na konkrétní případy.
  • Strategické pokyny pro řízení udržitelných říčních niv Dunaje, obsahující klíčový manuál pro širší veřejnost.
  • Plán povodí Dunaje obsahující dohodnuté následné kroky k realizaci projektů v oblasti říčních niv.

Pro snížení negativního dopadu povodní a zároveň zachování dynamických vodních ekosystémů je zapotřebí hledat udržitelná a přírodě blízká řešení.