PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ PRO RENATURACI ŘÍČNÍCH NIV

  • propojení ochrany před povodněmi s ekonomickými a ekologickými benefity
  • zvýšení možností pro využití říčních niv
  • zvýšení atraktivity z hlediska turismu
  • kvalitnější habitat a druhová rozmanitost
  • zmírňování dopadů extrémních povětrnostních podmínek
  • předcházení hloubení toku
  • dosažení lepší kvality vody