HODNOTA POVODÍ DUNAJE

  • povodí Dunaje je habitatem 5 000 živočišných a 2 000 rostlinných druhů
  • je zdrojem pitné vody pro 20 milionů obyvatel
  • poskytuje potravu živočichům
  • jedná se o důležitou dopravní trasu
  • hraje rozhodující roli v oblasti rekreace a cestovního ruchu – poskytuje významné přínosy regionální ekonomice
  • v nivě dochází nejen k přirozené retenci povodňových průtoků, ale vytváří se zde i zásoba vody pro období sucha.
  • zajišťuje povodňovou ochranu a zabraňuje škodám v miliardách euro
  • ovocné sady a lesnictví dosahují vyšších výnosů v oblastech bývalých mokřadů než v pozměněné kulturní krajině
  • mokřady jsou habitaty s velmi vysokou kapacitou pro ukládání uhlíku